บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด ที่ดำเนินการโดยภาครัฐ

 1. คลินิกดาวชมพู หน่วยฝากครรภ์
  ที่ตั้ง
  โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
  การติดต่อ : 02 419 7866 ถึง 80 ต่อ 1801-1802 คณะพยาบาลศาสตร์ หรือ
  02 419 8815 หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช

  การรับบริการ :
  รับฝากครรภ์ บริการปรึกษา และให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 

  บริการปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเรื่องการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการมีประจำเดือนไม่ปกติ การดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด การเตรียมตัวเพื่อการคลอด ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวปทุมธานี
  ที่ตั้ง :
   1/119 หมู่ที่2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

  การติดต่อ : นักสังคมสงเคราะห์ 02 577 2372 02-5772372  โทรสาร : 02 577 4955

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ :
  – รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก 0 – 18 ปีบริบูรณ์
  – ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
  – ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม
  – พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
  – เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี 1300)
  – ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
  – บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

 3. บ้านพักเด็กและครอบครัว นครสวรรค์
  ที่ตั้ง : 62/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  การติดต่อ :  056 257 313 ถึง 17  อีเมล : nakonsawanshelter@dcy.go.th , bannakonsawan1300@hotmail.com 
  เว็บไซต์ : http://www.bannakonsawan.com

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ :
  – รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก 0 – 18 ปีบริบูรณ์
  – ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
  – ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม
  – พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
  – เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี 1300)
  – ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
  – บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

 4. บ้านพักเด็กและครอบครัว ศรีสะเกษ 
  ที่ตั้ง
  1291/5-6 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

  การติดต่อ :  045 617 834 อีเมล : jantee.s@dcy.go.th

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : 
  – รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก 0 – 18 ปีบริบูรณ์
  – ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
  – ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม
  – พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
  – เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี 1300)
  – ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
  – บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

   

 5. บ้านพักเด็กและครอบครัว ขอนแก่น
  ที่ตั้ง
  222 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  การติดต่อ : 043 393 382 , 043 393 380 อีเมล : banpakkhonkaen@hotmail.com
  เว็บไซต์ : http://www.bankhonkaen.dsdw.go.th/

   

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ :
  – รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก 0 – 18 ปีบริบูรณ์
  – ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
  – ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม
  – พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
  – เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี 1300)
  – ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
  – บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

 6. บ้านพักเด็กและครอบครัว ลำปาง
  ที่ตั้ง
  124 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

  การติดต่อ : 054 825 647 ถึง 8 

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ :
  – รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก 0 – 18 ปีบริบูรณ์
  – ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
  – ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม
  – พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
  – เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ประชาบดี 1300)
  – ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
  – บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม

  ค้นหาข้อมูลบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งเพิ่มเติมได้ที่ : http://intranet.dcy.go.th/m/parent.php

   

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้