แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักปกปิดการตั้งครรภ์ เนื่องจากครอบครัวมักจะยอมรับการตั้งครรภ์ไม่ได้ ส่วนใหญ่ยังมีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือมีอาชีพที่ไม่มั่นคง และมีแนวโน้มไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้หลังคลอดแม่วัยรุ่นบางรายมีภาวะทางจิตเวช พิการ หรือ ติดสารเสพติดร่วมด้วย แนวทางสวัสดิการแม่วัยรุ่น จำเป็นต้องทำงานกับแม่วัยรุ่น และครอบครัวด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เป้าหมายในการทำงานกับแม่วัยรุ่น

  • ตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยมีคุณภาพ ภายใต้การยอมรับเคารพการตัดสินใจ และคำนึงถึงสิทธิของแม่วัยรุ่น
  • คุมกำเนิดกึ่งถาวร เพื่อป้องกันการท้องซ้ำก่อนวัยอันควร
  • ฟื้นฟู และเสริมสร้างคุณค่าตัวตนของแม่วัยรุ่น
  • เสริมศักยภาพให้รับผิดชอบตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม
  • สนับสนุนให้สามารถทำหน้าที่ และบทบาทของแม่ได้อย่างเหมาะสม
  • รักษา คุ้มครอง และ พิทักษ์สิทธิ ของแม่วัยรุ่น

เป้าหมายในการทำงานกับครอบครัวของแม่วัยรุ่น

  • สนับสนุนและเสริมศักยภาพของครอบครัวแม่วัยรุ่น ให้ยอมรับและทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กที่เกิดได้อย่างเหมาะสม
  • ให้การปรึกษาแก่ครอบครัว ในการยอมรับและเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพ
  • คุ้มครอง แม่ และ เด็ก ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บคุ้มครองเด็ก พ.ร.บ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความความรุนแรงในครอบครัว  พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่วัยรุ่นและครอบครัว
  • เสริมสร้าง การยอมรับ และความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวกับชุมชน รวมทั้งยอมรับ ในแม่วัยรุ่นและลูก
  • สนับสนุนให้ชุมชนทำหน้าที่คุ้มครองแม่วัยรุ่นและลูก

สวัสดิการที่ควรจัดให้แม่วัยรุ่นและครอบครัว

  • การปรึกษาทางเลือก เพื่อให้ไตร่ตรองทางเลือกหลังคลอดว่าจะเลี้ยงดูบุตรเองหรือยกมอบบุตร
  • ประสานที่พักก่อนและหลังคลอดที่ปลอดภัย และเป็นมิตร (ถ้าต้องการ)
  • ดูแลครรภ์ และเข้ารับบริการฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยเหลือจัดการเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล
  • ติดต่อประสานกับครอบครัวแม่วัยรุ่น
  • ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่เป็นเรื่องคดีความรุนแรง
  • ช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงิน และวัตถุสิ่งของที่จำเป็นในเรื่องความเป็นอยู่
  • ประสานจัดหาบริการเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาชั่วคราว เพื่อให้แม่วัยรุ่นพัฒนาความพร้อมในการเลี้ยงดูเองหลังคลอด
  • จัดหาหาครอบครัวบุญธรรมในกรณีที่แม่วัยรุ่นและครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
  • สนับสนุนเงินทุน วัตถุอื่นๆในการเสริมศักยภาพของแม่วัยรุ่นให้รับผิดชอบตัวเองได้ในอนาคต

ในความเห็นของสหทัยมูลนิธิ ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในการดูแลวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เห็นว่า การจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นให้ดูแลบุตรได้ จะต้องดำเนินไปพร้อมกับสวัสดิการเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นด้วย เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบใหญ่เป็นสมาชิกของสังคมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

ปัจจัยเอื้ออำนวยมีดังต่อไปนี้

  1. หน่วยงานที่ดูแลควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติ และทักษะที่พร้อมในการทำงานกับวัยรุ่นที่ประสบปัญหาอย่างพอเพียง
  2. มีการจัดหาและสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นได้มีสถานที่อยู่ที่ปลอดภัยเพื่อตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ
  3. มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยให้วัยรุ่นสามารถฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ช่วยตนเองและสามารถเลี้ยงลูกได้
  4. มีหน่วยงานที่สนับสนุนให้แม่วัยรุ่นมีทักษะในการจัดการตนเองและ สามารถทำบทบาทหน้าที่การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
  5. มีสถานที่ และการจัดสวัสดิการทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่นที่จะ สนับสนุนให้ครอบครัวเดิมช่วยเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพ

 

หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
คู่มือคนทำงาน: ร่วมด้วยช่วยกันดูแล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้