บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด คือ สถานที่พักพิงเพื่อรอคลอดและพักฟื้นหลังคลอด ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่อ สามารถเข้าสู่ระบบบริการของบ้านพักรอคลอด เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะได้มีโอกาสทบทวนค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตในอนาคต ได้มีโอกาสประเมินถึงปัจจัยที่จะให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เช่น ประเมินศักยภาพของตนเองในการเลี้ยงดูลูก ประเมินความพร้อมในการทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยว ประเมินความพร้อมและการยอมรับของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อลูก ผ่านการให้คำปรึกษา ทั้งก่อนคลอด และหลังคลอด เพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะสับสน และการลงโทษตนเองจากเรื่องที่เกิดขึ้น นอกจากการให้การปรึกษาแล้วกิจกรรมระหว่างที่ได้เข้าร่วมระหว่างที่พักในบ้านพักเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกิจกรรมจะช่วยเสริมคุณค่าในตัวเอง ค้นพบศักยภาพในตนเองที่จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตหลังออกจากบ้านพักได้ดีขึ้น

บ้านพักฉุกเฉิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ ขัดแย้งภายในครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำความรุนแรง ไม่มีงานทำและไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข โดยสามารถเดินทางมารับบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างการดูแลผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของบ้านพักฉุกเฉิน 

กรณีท้องไม่พร้อม บ้านพักฉุกเฉิน มีบริการฝากเลี้ยงบุตรชั่วคราวหลังคลอด ในขณะที่ผู้หญิงยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังคลอด เพื่อให้โอกาสกับผู้หญิงในการทำงาน เรียนหนังสือ เพื่อเตรียมความเข้มแข็งและความพร้อมระยะหนึ่ง สำหรับตนเองและครอบครัวในการรับบุตรไปดูแลในระยะยาว ดังนั้นทางเลือกหลังคลอดบุตรที่บ้านพักฉุกเฉิน จึงมีทั้งการตัดสินใจยกบุตรให้สถานสงเคราะห์ ,การเลี้ยงดูเองโดยกลับคืนสู่ครอบครัว และ สังคม หรือ หากยังไม่มีความพร้อมหรือไม่มั่นใจเพียงพอ ก็สามารถฝากเลี้ยงชั่วคราวได้ในระยะหนึ่งในลักษณะไป-กลับ คือ ผู้เป็นแม่ไปเรียนหนังสือ หรือ ทำงานในช่วงเวลากลางวัน ดูแลลูกเมื่อกลับมาที่บ้านพักในตอนเย็น และในวันหยุด หลังจากฝากเลี้ยงชั่วคราวสักระยะหนึ่ง ก็จะมีการประเมินความพร้อมเป็นระยะๆ ซึ่งหากไม่มีความพร้อมและประสงค์จะเลี้ยงดูบุตรในระยะยาว ก็ยังมีทางเลือกในการยกบุตรให้กับหน่วยงานรองรับได้ ซึ่งทางบ้านพักฉุกเฉินจะประสานงานส่งต่อให้กับหน่วยงานทั้งภาพรัฐและเอกชนในการดำเนินการต่อไป

การปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อมีผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่ขอรับบริการช่วยเหลือ นักสังคมสงเคราะห์ หรือ นักจิตวิทยาจะประเมินเบื้องต้นเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ ซึ่งการช่วยเหลืออาจเป็นการเข้าพักระหว่างที่ประสบปัญหา และโดยคิดค่าใช้จ่าย หรือไม่เข้าพักก็ได้ในกรณีที่ไม่เข้าพัก ทางบ้านพักฉุกเฉินก็จะประเมินความต้องการอีกครั้งและให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อคืนกลับสู่ครอบครัวและมีการติดตามผล

โดยหากผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมพบปัญหาใด ๆ ก็สามารถกลับมาใช้บริการได้ เมื่อมีความต้องการและความจำเป็นในการเข้าพัก นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ก็จะมีการประเมินปัญหาและความต้องการเชิงลึก โดยให้ความช่วยเหลือทั้งทางกาย และจิตสังคม ประเมินทั้งระดับเชาว์ปัญญา หรือ ไอคิว (IQ : Intelligence quotient) บุคลิกภาพ และส่งปรึกษาจิตแพทย์ (ถ้าจำเป็น) บ้านพักฉุกเฉินไม่มีหน่วยรักษาพยาบาลภายในบ้านพัก แต่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการพาผู้ใช้บริการไปฝากครรภ์ ให้ที่พักรอคลอด และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู และการฝึกอาชีพอย่างรอบด้านในขณะเดียวกันก็จะให้การปรึกษาทางเลือกแบบเสริมพลังในระหว่างที่เข้าพักด้วย เพื่อเตรียมตัดสินใจทางเลือก ในการเลี้ยงดูเอง หรือยกมอบให้สถานสงเคราะห์ หลังคลอด ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมสามารถพักฟื้นและดูแลบุตรหลังคลอดที่บ้านพักได้ระยะหนึ่ง และตัดสินใจทางเลือกร่วมกับการประเมินความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

ทั้งนี้ ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัยประมาณ 100-120 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ส่งต่อมาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการขอเข้ารับบริการด้วยตนเอง ภายในยังมีศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าบ้านพักที่บ้านพักฉุกเฉินและผู้สนใจทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

บ้านพักฉุกเฉินให้การปรึกษาตลอด 24 ชม. โดยนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
โทรศัพท์ 02-929-2222 หรือ Inbox ที่เฟซบุ๊กเพจ: https://www.facebook.com/apswthailand.org/

ที่อยู่ : บ้านพักฉุกเฉินตั้งอยู่เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 อยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมือง สายรถประจำทางที่ผ่าน 29, 187 ปอ.29,ปอ510 ,ปอ.554 ,ปอ.538


แหล่งข้อมูล :
1. เว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง http://www.apsw-thailand.org/
2. คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ สำนักบริการการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 38

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

4 ความคิดเห็น

 1. ทำอย่างไรดีค่ะปัจจุบันมีลูกสาว2คนคนโต10ขวบคนเล็ก2ขวบและขณะนี้กำลังตั้งครรภ์คนที่3ได้5เดือนแต่ฐานะและรายรับไม่มีที่จะเลี้ยงดูลูกคนที่3ได้เพราะทุกวันนี้ไม่มีคนรับผิดชอบทั้งหมด2คนเลยต้องหาเงินเลี้ยงดูลูกเองไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ถ้าคลอดมาเพราะลูกคนเล็กก็แทบไม่มีเงินจะดูแลเลี้ยงดูเขาอยู่แล้วควรทำยังไงดีค่ะ

  • หลังคลอดยังมีความช่วยเหลือและทางเลือก โดยแนะนำให้เข้ารับบริการปรึกษา และประเมินความพร้อมด้านการเลี้ยงดูนะคะ

   โดยความช่วยเหลือมีหลายแนวทาง เช่น การฝากเลี้ยงดูเด็กชั่วคราว หากไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กในระยะยาวปรึกษาหาผู้อุปการะบุตรบุญธรรม หรือบริการครอบครัวอุปถัมป์ได้ หรือการยกมอบบุตร โดยสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่หน่วยงาน บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง หรือ สหทัยมูลนิธิค่ะ โดยจะมีพี่ ๆ นักสังคมให้การปรึกษาและช่วยเหลือประสานตามทางเลือกที่เราตัดสินใจค่ะ

   บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง : https://bit.ly/2QtCrRA
   สหทัยมูลนิธิ : https://bit.ly/39MqNch

   หรือหากไม่พร้อมจะท้องต่อไป ทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ทำได้ในอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ โดยอายุครรภ์นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่นับ
   รีบติดต่อที่สายปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 เวลา 9.00 – 21.00 น. ทุกวันค่ะ เพื่อรับการปรึกษาและประสานไปยังสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยค่ะ

 2. สวัสดีดีค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์แต่ไม่พร้อมทึ่จะเลี้ยงดูเพราะปัญหาเรื่องครอบครัวและเรื่องค่าใช่จ่ายเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะปัจจุบันมีลูก2คนอายุ15ปีกำลังจะเรียนต่อ’ปวช’คนที่สอง9ปีเรียนอยู่ป.3การตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจค่ะแระก็ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเด็กได้ต้องการยุติการตั้งครรภ์ค่ะกรืมมีทางอื่นให่เลือกช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะก่อนจะคิดทำไรไปมากกว่านี้

  • สวัสดีค่ะ

   ปัจจุบันผู้หญิงสามารถเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์โดย

   – อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ผู้รับบริการติดต่อเข้ารับบริการได้เลยโดยตรงที่สถานพยาบาล โดยการยุติการตั้งครรภ์ มี 2 วิธีคือ การดูดสุญญกาศ หรือ ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา ซึ่งแต่ละที่มีรายละเอียดบริการที่ต่างกันไป
   ดูข้อมูลสถานบริการได้จากลิงก์เว็บไซต์นี้ค่ะ https://rsathai.org/networkservice/

   – อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ เข้ารับการปรึกษาทางเลือก และประสานส่งต่อยังสถานบริการ (สถานบริการอาจมีค่อนข้างจำกัดและมีเฉพาะในบางพื้นที่ รับในเงื่อนไขต่างกัน และต้องประสานนัดหมายก่อน) โดยผู้รับบริการติดต่อที่ สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 ทุกวัน เวลา 9.00 – 21.00 น. ค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่