บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด คือ สถานที่พักพิงเพื่อรอคลอดและพักฟื้นหลังคลอด ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่อ สามารถเข้าสู่ระบบบริการของบ้านพักรอคลอด เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะได้มีโอกาสทบทวนค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตในอนาคต ได้มีโอกาสประเมินถึงปัจจัยที่จะให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เช่น ประเมินศักยภาพของตนเองในการเลี้ยงดูลูก ประเมินความพร้อมในการทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยว ประเมินความพร้อมและการยอมรับของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อลูก ผ่านการให้คำปรึกษา ทั้งก่อนคลอด และหลังคลอด เพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะสับสน และการลงโทษตนเองจากเรื่องที่เกิดขึ้น นอกจากการให้การปรึกษาแล้วกิจกรรมระหว่างที่ได้เข้าร่วมระหว่างที่พักในบ้านพักเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกิจกรรมจะช่วยเสริมคุณค่าในตัวเอง ค้นพบศักยภาพในตนเองที่จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตหลังออกจากบ้านพักได้ดีขึ้น

บ้านพักฉุกเฉิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ ขัดแย้งภายในครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำความรุนแรง ไม่มีงานทำและไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข โดยสามารถเดินทางมารับบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างการดูแลผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของบ้านพักฉุกเฉิน 

กรณีท้องไม่พร้อม บ้านพักฉุกเฉิน มีบริการฝากเลี้ยงบุตรชั่วคราวหลังคลอด ในขณะที่ผู้หญิงยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังคลอด เพื่อให้โอกาสกับผู้หญิงในการทำงาน เรียนหนังสือ เพื่อเตรียมความเข้มแข็งและความพร้อมระยะหนึ่ง สำหรับตนเองและครอบครัวในการรับบุตรไปดูแลในระยะยาว ดังนั้นทางเลือกหลังคลอดบุตรที่บ้านพักฉุกเฉิน จึงมีทั้งการตัดสินใจยกบุตรให้สถานสงเคราะห์ ,การเลี้ยงดูเองโดยกลับคืนสู่ครอบครัว และ สังคม หรือ หากยังไม่มีความพร้อมหรือไม่มั่นใจเพียงพอ ก็สามารถฝากเลี้ยงชั่วคราวได้ในระยะหนึ่งในลักษณะไป-กลับ คือ ผู้เป็นแม่ไปเรียนหนังสือ หรือ ทำงานในช่วงเวลากลางวัน ดูแลลูกเมื่อกลับมาที่บ้านพักในตอนเย็น และในวันหยุด หลังจากฝากเลี้ยงชั่วคราวสักระยะหนึ่ง ก็จะมีการประเมินความพร้อมเป็นระยะๆ ซึ่งหากไม่มีความพร้อมและประสงค์จะเลี้ยงดูบุตรในระยะยาว ก็ยังมีทางเลือกในการยกบุตรให้กับหน่วยงานรองรับได้ ซึ่งทางบ้านพักฉุกเฉินจะประสานงานส่งต่อให้กับหน่วยงานทั้งภาพรัฐและเอกชนในการดำเนินการต่อไป

การปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อมีผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่ขอรับบริการช่วยเหลือ นักสังคมสงเคราะห์ หรือ นักจิตวิทยาจะประเมินเบื้องต้นเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ ซึ่งการช่วยเหลืออาจเป็นการเข้าพักระหว่างที่ประสบปัญหา และโดยคิดค่าใช้จ่าย หรือไม่เข้าพักก็ได้ในกรณีที่ไม่เข้าพัก ทางบ้านพักฉุกเฉินก็จะประเมินความต้องการอีกครั้งและให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อคืนกลับสู่ครอบครัวและมีการติดตามผล

โดยหากผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมพบปัญหาใด ๆ ก็สามารถกลับมาใช้บริการได้ เมื่อมีความต้องการและความจำเป็นในการเข้าพัก นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ก็จะมีการประเมินปัญหาและความต้องการเชิงลึก โดยให้ความช่วยเหลือทั้งทางกาย และจิตสังคม ประเมินทั้งระดับเชาว์ปัญญา หรือ ไอคิว (IQ : Intelligence quotient) บุคลิกภาพ และส่งปรึกษาจิตแพทย์ (ถ้าจำเป็น) บ้านพักฉุกเฉินไม่มีหน่วยรักษาพยาบาลภายในบ้านพัก แต่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการพาผู้ใช้บริการไปฝากครรภ์ ให้ที่พักรอคลอด และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู และการฝึกอาชีพอย่างรอบด้านในขณะเดียวกันก็จะให้การปรึกษาทางเลือกแบบเสริมพลังในระหว่างที่เข้าพักด้วย เพื่อเตรียมตัดสินใจทางเลือก ในการเลี้ยงดูเอง หรือยกมอบให้สถานสงเคราะห์ หลังคลอด ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมสามารถพักฟื้นและดูแลบุตรหลังคลอดที่บ้านพักได้ระยะหนึ่ง และตัดสินใจทางเลือกร่วมกับการประเมินความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

ทั้งนี้ ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัยประมาณ 100-120 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ส่งต่อมาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการขอเข้ารับบริการด้วยตนเอง ภายในยังมีศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าบ้านพักที่บ้านพักฉุกเฉินและผู้สนใจทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

บ้านพักฉุกเฉินให้การปรึกษาตลอด 24 ชม. โดยนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
โทรศัพท์ 02-929-2222 หรือ Inbox ที่เฟซบุ๊กเพจ: https://www.facebook.com/apswthailand.org/

ที่อยู่ : บ้านพักฉุกเฉินตั้งอยู่เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 อยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมือง สายรถประจำทางที่ผ่าน 29, 187 ปอ.29,ปอ510 ,ปอ.554 ,ปอ.538


แหล่งข้อมูล :
1. เว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง http://www.apsw-thailand.org/
2. คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ สำนักบริการการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 44

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้