ทางเลือกท้องไม่พร้อม

ทางเลือกท้องไม่พร้อม

สิทธิทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม คือ หนึ่งในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่กล่าวไว้ว่า

“สิทธิในการเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ ตามความพร้อมของร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยไม่มีเงื่อนไขอุปสรรคจากศาสนา ประเพณี และกฏหมาย”

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับบริการดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและใจ เช่น การตรวจตั้งครรภ์ การรับคำปรึกษา และการดูแลรักษาจากแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักสาธารณสุข โดยไม่มีการเลือกปฎิบัติ ไม่ว่าการตั้งครรภ์นั้นจะมีความพร้อมหรือไม่
โดยทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม มีสองแนวทางหลัก
คือ ตั้งครรภ์ต่อ และยุติการตั้งครรภ์

ทางออกของท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น.. ไม่ใช่การแต่งงาน !!

0
การมีความสัมพันธ์ทางเพศและตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นเรื่องที่ผู้ชายมีความผิดทางกฎหมายอาญา ดังนั้น จำเป็นต้องมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมาย (หากฝ่ายชายอายุต่ำกว่า 18 ปี จะถูกดำเนินคดีในสถานพินิจเด็กและเยาวชน) กรณีนี้ที่พบมากคือ ครอบครัวของฝ่ายชายมักขอหมั้นหมาย หรือบังคับแต่งงานเพื่อให้จบเรื่องทางคดี การให้ลูกสาวที่ตั้งครรภ์แต่งงานในลักษณะนี้อาจทำให้พ่อแม่รู้สึกว่ามีทางออกของตนเองในลักษณะไม่เสียหน้า แต่ทางออกนั้นอาจทำให้ลูกสาวต้องเสียใจ และเสียอนาคตไปตลอดชีวิตเพราะการแต่งงานในอายุที่น้อยและไม่พร้อมนี้ในระยะต่อมา...ทางฝ่ายชายมีแนวโน้มที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในที่สุด... แต่ก็มีพ่อแม่ผู้หญิงจำนวนมากที่ใช้ช่องทางกฎหมายนี้ เรียกร้องค่าเสียหายจากครอบครัวของฝ่ายชาย การทำเช่นนี้ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้รักลูกเห็นแก่ได้เห็นลูกเป็นสิ่งของที่จะนำมาซึ่งเงินทองซึ่งกลับไปซ้ำเติมความรู้สึกของลูกที่กำลังประสบปัญหา ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองต้องถามความคิดเห็นของลูก ต้องไม่บังคับแต่งงาน ไม่เห็นแก่ได้...

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 5 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง

0
สาระสำคัญในมาตรา 5 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 คือ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ.. “บริการอนามัยเจริญพันธ์ุ” ครอบคลุมการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์-คลอด-หลังคลอด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์นี้ โดยร่วมกับ สปสช. สนับสนุนการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยการใช้ยา และ กระบอกดูดสุญญากาศ...

สิทธิในการเลือกคือ“สิทธิของผู้ป่วย”

0
สิทธิในการเลือกคือ “สิทธิของผู้ป่วย” ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 9 ข้อ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมอยู่ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิข้อนี้รวมถึงบริการปรึกษาทางเลือก และบริการที่สอดคล้องกับทางเลือกกรณีที่ท้องไม่พร้อม แม้ว่าในปัจจุบันสถานบริการด้านสาธารณสุขจำนวนมาก จะยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการในทุกด้านโดยเฉพาะบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (ทำแท้งถูกกฎหมาย) แต่เราควรตระหนักว่านี่คือ สิทธิอันชอบธรรมโดยพื้นฐานที่เราควรจะได้รับบริการเหล่านี้ และหากสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ ไม่พร้อมที่จะให้บริการเราควรมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม แม้ว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขแต่ละคนอาจจะมีทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแตกต่างกัน แต่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มาขอรับบริการ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติงานบนฐานทัศนคติส่วนบุคคลของตนเอง และควรมองเห็นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาขอรับบริการ คือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ข้อ...
Doctor and patient during consultation in medical office

การปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม Options counseling

2
สิ่งที่ผู้หญิงต้องการทันทีที่พบว่าตนเองตั้งท้องโดยไม่มีความพร้อมคือ ผู้ที่สามารถรับฟังปัญหาอย่างเป็นมิตรโดยไม่ซ้ำเติม/ไม่ตัดสินคุณค่า และให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขชีวิต เพื่อนำมาช่วยคลี่คลายและแก้ปัญหาได้จริงสถานบริการจึงจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือก เพื่อให้ผู้หญิงได้ตัดสินใจทางเลือกที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินชีวิต ศักยภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความพร้อมในการรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจได้ การปรึกษาทางเลือกมุ่งให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม รับรู้ข้อมูลทางเลือกอย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อคลี่คลายความรู้สึก มีความเข้าใจ มีความเข้มแข็ง เห็นทางออกชีวิต และสามารถตัดสินใจต่อปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยผู้ให้การปรึกษาทางเลือกมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง :เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม) มีทักษะในการให้บริการปรึกษา   มีทัศนะที่เป็นกลาง และเท่าทันต่ออคติตนเองที่เกี่ยวข้องกับท้องไม่พร้อม   มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเชิงเพศภาวะ...
Woman in dress walking on tropical beach

คำประกาศสิทธิของผู้หญิงในการเลือก

0
เราเชื่อว่าผู้หญิงมีอิสระและมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะท้องต่อหรือจะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องการตั้งครรภ์ของเธอตามจิตสำนึกหรือมโนธรรมของเธอเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่เธอจำเป็นหรือเหตุการณ์ขณะนั้น การตัดสินของสังคมต้องไม่บีบบังคับให้ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์ต่อไป เรารับรู้ว่าการสนับสนุนทางเลือกในตัวเองไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงการบริการยุติการตั้งครรภ์เป็นการบูรณาการของระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และเราเชื่อว่าผู้หญิงจะได้รับสิทธินี้ ผู้หญิงมีความจำเป็นและต้องการจะเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ โดยได้รับบริการปรึกษาของแพทย์ พยาบาล หรือมีเพื่อนและครอบครัวที่เธอเลือกจะเกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเมือง สังคมเศรษฐกิจจะต้องเอื้อต่อการทำงานให้มีทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นส่วนของข้อตกลงที่ให้มีทางเลือก เราขอกล่าวอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์และรับรู้ถึงคุณค่าทางศีลธรรมที่พวกเขาได้ทำงานในเรื่องนี้ เรารับรู้และเคารพว่าบุคลากรส่วนหนึ่งอาจเลือกที่จะไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์" แต่เราเชื่อว่า "มันเป็นเรื่องจำเป็นทางจริยธรรมของแพทย์เหล่านั้นที่จะต้องกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะได้รับการส่งต่อไปให้ผู้บริการอื่นที่เต็มใจให้บริการยุติการตั้งครรภ์ เราเชื่อว่า จะมีกรณีจริยธรรมที่ลึกซึ้งในเรื่องอิสระด้านทางเลือกของอนามัยการเจริญพันธุ์ เรามีการตกลงที่จะอธิบายว่าทำไมการทำแท้งมีความจำเป็นและทำไมผู้หญิงมีความสามารถที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เพราะผู้หญิงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถจะสร้างหรือทำการตัดสินใจสำหรับตนเอง (Reproductive Autonomy) ที่มา : London Declaration of Pro-choice...

อาการท้องนอกมดลูก

0
อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก มีอาการเจ็บปวดที่ท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานบ่อยครั้งเป็นข้างเดียว และเลือดออกทางช่องคลอดอาการเจ็บปวดและเลือดออกอาจมีติดต่อกันไป หรือเป็น ๆ หาย ๆ และในบางกรณีอาจไม่มีอาการอะไรเลย ปัจจัยเสี่ยงสูงสำหรับครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก คือ การผ่าตัดท่อนำไข่ ทำหมันโดยตัดท่อนำไข่ เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก การได้รับยาไดเอธิลสติลเบสตรอล (diethylstilbestrol) ขณะเป็นทารกในครรภ์ การใส่ห่วงอนามัย และโรคของท่อนำไข่ที่มีบันทึกไว้  การผ่าตัดทำหมันที่ท่อนำไข่และอื่นๆ ทำให้มีตำแหน่งตีบตันเป็นจุดที่ตัวอ่อนจะเดินทางมาติดอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถเดินทางไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้ การใส่ห่วงอนามัยเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก แต่ไม่อาจป้องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูก โดยปกติโอกาสที่จะตั้งครรภ์หลังทำหมันหรือใส่ห่วงอนามัยนั้นต่ำมากเนื่องจากเป็น...

4 สิ่งควรทำเมื่อรู้ว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ที่จะทำให้เผชิญปัญหา และช่วยเหลือคุณรักได้มากขึ้น

0
เมื่อทราบว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ขอให้มีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถ้าเราเพียงรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ไม่ตำหนิ ไม่ดุด่า ไม่เพิกเฉย และรู้เท่าทันความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง 4 สิ่งควรทำเมื่อรู้ว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ที่จะทำให้คุณเผชิญปัญหา และช่วยเหลือคนที่คุณรักได้มากขึ้น 1.  “ตระหนักว่าคุณคือคนสำคัญ” เมื่อคนใกล้ตัวตัดสินใจที่จะบอกกับคุณว่า “ท้องไม่พร้อม” หมายความว่า คุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจและเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญในชีวิตของเขาได้ อย่าผลักเขาออกไปเผชิญปัญหาเพียงลำพัง 2. “รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง” ทันทีที่คุณทราบว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ความรู้สึกตกใจ โกรธ เสียใจ ผิดหวัง อาจถาโถมเข้ามา ขอเพียงให้คุณรับรู้อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องจัดการอารมณ์และความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม...

หากการตั้งครรภ์มีสาเหตุจากการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องทำอย่างไร

0
หากการตั้งครรภ์มีสาเหตุจากการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องทำอย่างไร หากตั้งครรภ์จากการถูกละเมิดทางเพศ อย่าแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ตามลำพัง แต่ควรเล่าความจริงให้กับพยาบาล แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาทราบ ไม่ควรปกปิดเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหา หน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศูนย์พึ่งได้ บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด กรณีความรุนแรงทางเพศนั้นเข้าข่ายข้อบ่งชี้ของการยุติตั้งครรภ์อยู่แล้ว และผู้ประสบปัญหาส่วนใหญ่มักเลือกยุติตั้งครรภ์ ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกละเมิดทางเพศนั้น ได้รับสิทธิการช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้น เช่น มีสิทธิยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย ทำให้การช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้นด้วย มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรมจำนวน 30,000...

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หากมีคู่ หรือมีสามี สามารถตัดสินใจทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมได้เอง หรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่หรือสามี?

0
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หากมีคู่ หรือมีสามี สามารถตัดสินใจทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมได้เอง หรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่หรือสามี? คำตอบ: โดยทั่วไป หากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักจะปรึกษาหารือกันอย่างเท่าเทียมและหาทางออกที่สอดคล้องกับทั้งสองฝ่าย โดยมักจะมีการทบทวนความคิดต่อการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์รอบคอบขึ้น ในทางตรงข้ามหากความสัมพันธ์ของคู่ไม่ดี ทีมสหวิชาชีพจะให้การปรึกษาครอบครัวประกอบ เพื่อหาทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสอง รวมทั้งอาจมีกระบวนการครอบครัวบำบัดเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรอบด้าน รวมถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการช้าจนทำให้อายุครรภ์เกินกว่าที่จะยุติการตั้งครรภ์

0
จากการให้บริการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีผู้รับบริการจำนวนหนึ่ง ที่ตัดสินใจเลือกยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากความไม่พร้อมหลายประการ แต่กลับพบว่าตนเองอายุครรภ์เกินกว่าที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้แล้ว 4 ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการช้าจนทำให้อายุครรภ์เกินกว่าที่จะยุติการตั้งครรภ์ ไม่สามารถสื่อสารปัญหากับใครได้ ขยายความเหตุปัจจัย 1) รู้สึกกังวล อับอาย กลัว ปิดบังปัญหา ไม่ต้องการเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้ กลัวพ่อแม่จะเสียใจในบางกรณี การแจ้งผู้ปกครองอาจนำมาสู่ความรุนแรง ถูกตบตีทำร้าย หรือหากทางโรงเรียนทราบก็กลัวที่จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนและไม่ได้เรียนหนังสือ 2) ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ตัดสินใจทางเลือกไม่ได้ ไม่มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ไม่รู้จะจัดการชีวิตอย่างไร ปล่อยให้ครรภ์โตขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มเปิดเผยกับพ่อแม่ คนใกล้ตัว หรือ เริ่มหาทางออก 3) ไม่รู้จะพูดคุยปรึกษากับใคร...

อายุครรภ์ของคุณประมาณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
RSA Prompt คืออะไร
ปรึกษาท้องไม่พร้อม
คำนวณอายุครรภ์
คำถามที่พบบ่อย
ข้ามไปยังทูลบาร์