คำนวณอายุครรภ์ ว่าตอนนี้ท้องกี่สัปดาห์

0
การทราบอายุครรภ์ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการกับเส้นทางการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อหรือการยุติ การระบุอายุครรภ์ที่แม่นยำช่วยในการประเมินและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน หากยังไม่พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้คลิก https://abortion.rsathai.org/ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO), การยุติการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ที่น้อยจะมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยและกระบวนการที่เรียบง่ายกว่า การเข้าถึงบริการดังกล่าวในระยะเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไป การทราบอายุครรภ์อย่างรวดเร็วจะช่วยให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม โดยควรเริ่มการฝากครรภ์ทันทีที่ทราบการตั้งครรภ์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและจัดการกับภาวะความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ อายุครรภ์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม ในประเทศไทย, ยายุติการตั้งครรภ์ (Medabon) ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปลายปี 2557 และมีการใช้งานภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลเพื่อความปลอดภัยสูงสุด การรู้อายุครรภ์ไม่เพียงแต่สำคัญต่อการตัดสินใจในการยุติหรือดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัยในการจัดการกับการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ มีบริการปรึกษาหลายช่องทางเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการ

Road map to safe and legal abortion in Thai context เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล International Safe Abortion...

0
วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี นานาชาติกำหนดให้เป็นวันยุติการตั้งครรภ์สากล (Intemational Safe Abortion Day) คำขวัญในปีนี้คือ Diverse Actions, Different Places, One Demand: Access to Safe & Legal Abortion NOW I...
ยาทำแท้ง

สถานะยาทำแท้งในไทย

0
แต่ไหนแต่ไรมาหมอจะรู้จักว่า “ยาทำแท้ง” ที่ใช้กันทั่วไปคือยา Misoprostol ทั้งที่ตอนแรกถูกใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร แล้วบังเอิญพบว่ามีฤทธิ์ในการช่วยเพิ่มการบีบตัวของมดลูก จนผู้ใช้คลอดก่อนกำหนดขึ้นมา และมีการมาใช้ทำแท้งในที่สุด ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศให้ยา Misoprostol เป็นยาควบคุมพิเศษที่บริษัทจะขายให้เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้น คลินิกหมอไม่สามารถหามาใช้ได้ แม้ว่ายา Misoprostol จะเป็นยาที่มีประสิทธิผลในการยุติการตั้งครรภ์ที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะยุติการตั้งครรภ์ไม่สำเร็จอีกกว่า 10% นักวิจัยจึงได้หายาต่าง ๆ มาช่วยเสริมฤทธิ์การทำงานของ Misoprostol จนได้พบกับยา RU-486...

ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกฎกระทรวง ห้ามสถานศึกษา ไล่นักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครรภ์ เว้นแต่เป็นการย้ายตามความประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา

0
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕

0
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305(5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตัดสินใจของหญิงนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน และรอบด้าน ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/228/T_0001.PDF

Pro-Voice 9 : Thailand Abortion Rights 2022 : Abortion Rights, Health Rights, Human Rights...

0
วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล ในปีนี้เครือข่ายที่ทำงานเรื่องการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยในประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 กันยายน 2565 ดังต่อไปนี้  อังคารที่ 20 กันยายน เวลา 14.30-16.30 น. :เสวนาออนไลน์ “แก้กฎหมายแล้ว ทำไมหมอหลายคนยังไม่ทำแท้ง” จัดโดย...

สถานพยาบาลละเมิดสิทธิคนท้อง เลี่ยงทำแท้ง ทั้งที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ทารกพิการ ร้อง 5 หน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไข

0
“แพทย์ประเมินว่าลูกในท้องมีโอกาสผิดปกติด้านสมอง จึงแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะยุติครรภ์ให้ได้ จึงแนะนำให้ไปโรงเรียนแพทย์ เธอเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ ไม่มีที่ไหนรับ...” กรณีศึกษาที่ 1 : https://rsathai.org/contents/22609/  “อายุ 48 ปี มีลูกมาแล้ว 5 คน อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ท้องนี้ไม่พร้อม เพราะเป็นโรคลมชัก เคยผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ต่อมาพบเนื้องอกในมดลูก...

“ตั้งแต่ท้องมาก็มีเลือดออกมาตลอด หมอบอกว่ารกเกาะต่ำ พบว่ามีเลือดออกทั้งคืน ไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดพบภาวะเลือดจาง อยากยุติการตั้งครรภ์…

0
“ตั้งแต่ท้องมาก็มีเลือดออกมาตลอด หมอบอกว่ารกเกาะต่ำ พบว่ามีเลือดออกทั้งคืน ไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดพบภาวะเลือดจาง อยากยุติการตั้งครรภ์เพราะคลอดลูกคนแรกก็แท้งคุกคามต้องให้เลือด รพ.แจ้งว่าอายุครรภ์เกินกว่าที่จะยุติแล้ว ฉีดยากันแท้งและให้กลับบ้าน จึงพยายามหาข้อมูลเอง มีคนแนะนำให้ซื้อยาจากเน็ตมาใช้เอง....”  ผู้หญิงฝากครรภ์ที่คลินิกใกล้บ้าน แพทย์แจ้งว่ารกเกาะต่ำ ตั้งแต่ท้องมาก็มีเลือดออกตลอดแต่ไม่มาก มีวันหนึ่งเลือดออกตอนกลางคืนจนถึงเช้า จึงไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลจังหวัด พบภาวะรกเกาะต่ำและเลือดจาง เธอมีลูกอ่อนอายุเพียง 10 เดือน ท้องแรกก็มีภาวะแท้งคุกคามต้องฉีดยากันแท้ง เธอต้องคลอดโดยการผ่าออกและให้เลือดเพราะตรวจพบภาวะเกร็ดเลือดต่ำ จึงไม่อยากตั้งครรภ์ต่อเพราะปัญหาสุขภาพของตนเอง จึงบอกกับหมอไปว่าไม่พร้อมตั้งครรภ์ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าท้องโตมากเกินกว่าที่จะยุติการตั้งครรภ์แล้วขอให้ท้องต่อไป ได้ฉีดยากันแท้งให้และให้กลับบ้าน ชีวิตของเธอตอนนี้ หากมีลูกอีกคนโดยที่สุขภาพย่ำแย่คงจะยากลำบาก เพราะเธอต้องทำงาน...

“หญิงตั้งครรภ์ท้องที่ 6 มีปัญหาสุขภาพ ได้รับการรักษาต่อเนื่องจากการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ครรภ์ล่าสุดพบเนื้องอกในมดลูก..

0
“หญิงตั้งครรภ์ท้องที่ 6 มีปัญหาสุขภาพ ได้รับการรักษาต่อเนื่องจากการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ครรภ์ล่าสุดพบเนื้องอกในมดลูก โรงพยาบาลปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ์ สุดท้ายถูกเกลี้ยกล่อมให้ตั้งครรภ์ต่อ...” หญิงตั้งครรภ์วัยเกือบ 50 ปี มีลูกมาแล้ว 5 คน ท้องนี้เป็นท้องที่ 6 เธอหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการรับจ้างทำงานก่อสร้าง และมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก เมื่อ 6 ปีก่อน เธอเคยผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ได้รับยาและรักษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพที่รุมเร้าทำให้เธอไม่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ จึงไปปรึกษาโรงพยาบาลชุมชนตามสิทธิบัตรทอง หลังจากนั้นก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลจังหวัด ผลอัลตราซาวด์ตั้งครรภ์ได้...

อายุครรภ์ของคุณประมาณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
RSA Prompt คืออะไร
ปรึกษาท้องไม่พร้อม
คำนวณอายุครรภ์
คำถามที่พบบ่อย